Speaker illustration

Mr Anton Xu

University Hospital Wuerzburg, Wuerzburg (Germany)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb