Speaker illustration

Doctor Barbara Uznanska-Loch

Medical University of Lodz, Lodz (Poland)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb