Speaker illustration

Doctor Hitoshi Hachiya

Tsuchiura Kyodo Hospital, Tsuchiura (Japan)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb