Speaker illustration

Professor Wojciech Sobiczewski

Medical University of Gdansk, Gdansk (Poland)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb