Speaker illustration

Mrs Magdalena Starek - Stelmaszczyk

University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn (Poland)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk