Speaker illustration

Doctor Edyta Kaczmarska-Dyrda

Institute of Cardiology, Warsaw (Poland)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb