Speaker illustration

Associate Professor Naoyuki Yokoyama

Teikyo University, Tokyo (Japan)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb