Speaker illustration

Mr Johannes Brado

University of Freiburg, Freiburg (Germany)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb