Speaker illustration

Miss Derya Tuluce

Gazi University, Ankara (Türkiye)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb