Speaker illustration

Ms Zuzana Horakova

Masaryk University, Brno (Czechia)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb