Speaker illustration

Doctor Sengul Akdeniz

Akdeniz University Hospital, Antalya (Türkiye)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk