Speaker illustration

Doctor Maryna Khrystychenko

Donetsk National Medical University, Donetsk (Ukraine)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb