Speaker illustration

Ms Elena Zhdanova

M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow (Russian Federation)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb