Speaker illustration

Doctor Masaya Koshizaka

Chiba University Hospital, Chiba (Japan)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb