Speaker illustration

Doctor Ryoji Yanagisawa

Kyorin University, Mitaka (Japan)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb