Speaker illustration

Associate Professor Yesim Guray

Turkiye Yuksek Ihtisas Hospital, Ankara (Türkiye)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb