Speaker illustration

Mrs Gizem Kayki Mutlu

Ankara University, Ankara (Türkiye)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb