Speaker illustration

Doctor Ewa Ksiezycka-Majczynska

Warszawa (Poland)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb