Speaker illustration

Doctor Masamichi Iwasaki

Kobe University, Kobe (Japan)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb