Speaker illustration

Doctor Toru Miyazaki

Kashiwa City Hospital, Kashiwa (Japan)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb