Speaker illustration

Professor Ebru Akgul

Ufuk University, Ankara (Türkiye)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb