Speaker illustration

Mrs Maryna Udovychenko

L.T.Malaya Institute of Therapy, Kharkiv (Ukraine)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb