Speaker illustration

Mrs Nataliya Yaroshchuk

Yekaterinburg Regional Clinical Hospital 1, Yekaterinburg (Russian Federation)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb