Speaker illustration

Doctor Tomokazu Ikemoto

Jichi Medical University, Tochigi (Japan)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb