Speaker illustration

Ms Shamila Shanmugasegaram

York University, Toronto (Canada)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb