Speaker illustration

Assistant Professor Zizi Khalifa

Zagazig University, Zagazig (Egypt)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb