Speaker illustration

Doctor Mehmet Yaymaci

Kutahya Health Sciences University, Kutahya (Türkiye)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb