Speaker illustration

Professor Alexander Shutov

Ulyanovsk State University, Ulyanovsk (Russian Federation)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb