Speaker illustration

Doctor Satoru Ohshima

Nagoya Kyoritsu Hospital, Nagoya (Japan)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb