Speaker illustration

Doctor Yutaka Kikuchi

Haga Redcross Hospital, Tochigi (Japan)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb