Speaker illustration

Doctor Ozgur Cagac

Antalya Ataturk State Hospital, Antalya (Türkiye)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb