Speaker illustration

Mrs Anna Bartoskova Polcrova

Masaryk University, Brno (Czechia)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk