Speaker illustration

Doctor Michele McGrady

University of Sydney, Sydney (Australia)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk
logo Bristol Myers Squibb