Speaker illustration

Mr Piotr Nowak

Emergency Medical Service, Bydgoszcz (Poland)