Speaker illustration

Doctor Yasuhiro Uchida

Nagoya City University, Nagoya (Japan)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk