Speaker illustration

Doctor Michitaka Tsuzuki

Nagoya University Hospital, Nagoya (Japan)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk