Speaker illustration

Doctor Hideyuki Kinoshita

Kyoto University, Kyoto (Japan)

ESC 365 is supported by

logo Novo Nordisk